آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیر سازی معابر مربوطه در پیکره هفتم صنعتی (منقضی شده)