تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی (منقضی شده)