انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار (منقضی شده)