آگهی مناقصه انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
قیمت برآورد: 8.302.005.600 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز سه‌شنبه مورخ 97/8/15 لغایت پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 97/8/24

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه 97/9/7

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز شنبه مورخ 97/9/10 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو واحد دبیرخانه

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره برای اشخاص حقوقی و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 415.100.280 ریال (چهارصد و پانزده میلیون و صد هزار و دویست و هشتاد ریال) می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35314314-35312336-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: