ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت سوم)
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت برآورد : 6.453.200.000 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/11/01

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/11/13

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز یکشنبه مورخ 97/11/14 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

توضیحات:

جهت دریافت اسناد، ارائه معرفی نامه، تصویراساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و کپی مجوز فعالیت حمل ونقل شهری الزامی می باشد.
مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 322.660.000 ريال (سیصد و بیست و دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال) می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمائيد.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی  چابهار

برنده مناقصه: