آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب، راه‌اندازی و اتصال به شبکه دستگاه دیزل ژنراتور (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

خرید، نصب، راه‌اندازی و اتصال به شبکه سه دستگاه دیزل ژنراتور KVA315 و یک دستگاه دیزل ژنراتور 150KVA

قیمت برآورد تقریبی کار: 11.000.000.000 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

مبلغ 500،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز پنج‌شنبه مورخ 1397/11/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/11/28

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 13:30 روز پنج‌شنبه مورخ 1397/12/9

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه، تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (در صورت داشتن شناسنامه جدید صفحه دوم نیز ارائه شود) الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 550.000.000 ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35314314-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: