احداث یادمان شهدای منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:

مناقصه

موضوع مناقصه :

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
عملیات احداث یادمان شهدای منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (مناقصه شماره 98/3)

قیمت برآورد: 3.732.074.529 ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 700،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ فروش اسناد:

از روز شنبه مورخ 98/5/19 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/5/27

آخرین مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/6/9

محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

روز دوشنبه مورخ 98/6/11 رأس ساعت 16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان اداری شماره 2 سازمان

محل دریافت اسناد:

چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی- ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

محل تحویل اسناد:

چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی- ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه

توضیحات:

ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 186.603.726 ریال (یکصد و هشتادوشش میلیون و ششصد و سه هزار و هفتصد و بیست‌وشش ریال) می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312356-35312231-054 تماس حاصل فرمایید.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه: