نشست مطالعات بازنگری و تهیه طرح جامع منطقه آزاد چابهار که توسط شرکت مشاور در حوزه های اقتصادی، جمعیتی، ترانزیتی، اجتماعی، حقوقی و قانونی و کالبدی و شهرسازی


01 آذر 1397

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش