حمیرا ریگی زیروکی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان