عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان


 
غلامرضا پناه
عضو موظف هیئت مدیره سازمان


 
عبدالقادر پربار
عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان


 
محمد یونس حقانی
عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان


 
زهرا اربابی
عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان