عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان 
 
محمداکبر چاکرزهی
عضو هیئت مدیره سازمان