عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمانمحمداکبر چاکرزهی
عضو هیات مدیره سازمان

محسن علی گلشنی
عضو هیات مدیره سازمان

محمد بیرانوندی
عضو موظف هیات مدیره سازمان

عطاالله دادگر
عضو موظف هیات مدیره سازمان