1 ـ واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و مناطق موضوع بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد.

2 ـ نسبت مذكور در بند (1) اين تصويب‏نامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه توليدي ذي‏بط، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي‏عالي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي يادشده تشكيل مي‏شود، تعيين مي‏گردد. 

3 ـ به منظور ثبت گمركي واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان‏هاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را بر اساس جدولي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي‏شود، به گمرك اعلام نمايند.

نحوه واردات مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد
ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي‏باشد.

نحوه واردات محصولات توليدي خاص از مناطق آزاد
واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش، اقدام به توليد يا بازسازي با مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي‏باشد، مي‏توانند نسبت به انتقال صددرصد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند، مشروط بر آنكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده ــ موضوع تصويب‏نامه شماره 52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 ــ حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي‏يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد. حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليدات يادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.