آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه های: نگهداری و مراقبت از فضای سبز - تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری (منقضی شده)