هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/9/30به استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران( ) تصويب نمود:

1ـ به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمان‏هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، شورايي به رياست رييس جمهور و مركب از افراد زير تشكيل مي‏شود:
وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور، كارو امور اجتماعي، صنايع و معادن، راه و ترابري، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و دبير شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي.

2ـ وظايف و اختيارات هيأت وزيران، موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي ــ مصوب 1372 ــ و اصلاحيه‏هاي بعدي آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري،صنعتي ــ مصوب 1377ــ (به استثناي تبصره(3) ماده(1)قانون‌مزبور) به كميسيون مركب از وزراي موضوع بند (1) اين تصويب‏نامه محول مي‏شود.
ملاك تصميم‏گيري كميسيون، موافقت اكثريت اعضاي حاضر و حداقل چهار نفر مي‏باشد. مصوبات كميسيون درصورت تأييدرييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‏نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

3ـ شورا و كميسيون موضوع بندهاي (1) و (2) داراي دبيرخانه‏اي مي‏باشند كه زير نظر دبير شورا و كميسيون مزبور كه با حكم رييس جمهور منصوب مي‏گردد، اداره مي‏شود.