1ـ توليدكنندگان خودرو در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي مجازند متناسب با ميزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بكار رفته در خودروهاي توليد شده (به تشخيص كميته تعيين ارزش افزوده)، پس از انجام تشريفات گمركي و پرداخت سود و حقوق و عوارض قانوني مربوط به آن بخش از قطعات وارداتي كه در توليد خودرو استفاده شده است، بخشي از خودروهاي توليدي مذكور را به ساير نقاط كشور وارد نمايند.

2ـ خودروهاي وارد شده از مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي تا ميزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بكار رفته در آنها، همانند خودروهاي توليد داخل كشور، با كاردكس صادره از سوي شركت مزبور شماره‏گذاري شوند و ماليات تعيين شده در تبصره 35قانون بودجه سال 1379متناسب با قيمت تعيين شده از سوي كميته خودروي وزارت صنايع اخذ شود.

3ـ خودروهاي مازاد برارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بكاررفته در آنها، وارداتي تلقي شده و علاوه بر نياز به مجوز ورود، مشمول تمام تشريفات قانوني مربوط به واردات خودروهاي خارجي از جمله ما به‏التفاوت خواهند بود.
4ـ گمرك جمهوري اسلامي مكلف است رونوشت مجوز ترخيص خودروهاي وارده مربوط به ارزش افزوده را به سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان ارسال نمايد. همچنين شركت‏هاي توليدكننده خودرو موظفند آمار توليد خودروهاي توليدي وارد شده به كشور و صادر شده را به صورت ماهيانه به سازمان اخيرالذكر اعلام نمايند.