ماده 1ـ در اين آيين‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 2ـ اتباع خارجي براي ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، نياز به تحصيل قبلي رواديد نخواهند داشت.
تبصره 1ـ براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورودي مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان مهر مي‏نمايند. اجازه اقامت مذكور به مدت دو هفته صادر مي‏شود و طبق تقاضاي سازمان تا شش ماه قابل تمديد است.
تبصره 2ـ براي اقامت طولاني‏تر از شش ماه مطابق مقررات مندرج در آيين‏نامه اجرايي اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ صدور اجازه اقامت براي مناطق، جهت كليه ممنوع‏الورودين به كشور ممنوع است.

ماده 3ـ اتباع خارجي براي ورود به مناطقي كه فاقد مبادي مستقيم ورودي مورد نظر (هوايي ــ دريايي ــ زميني) مي‏باشند بايد از نمايندگي‏هاي كشور در خارج، رواديد اخذ نمايند. نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از  كشور بر اساس مقررات و بليت رفت و برگشت متقاضي، بدون استعلام از مركز، رواديد عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر مي‏نمايند.

ماده 4ـ اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند، بايد طبق مقررات تقاضاي خود را به نمايندگي وزارت امور خارجه مستقر در منطقه تسليم نمايند.
تبصره 1ـ نمايندگي وزارت امورخارجه در منطقه حداكثر ظرف 48ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و مطابق قوانين و مقررات مربوط رواديد صادر خواهد نمود.
تبصره 2ـ در صورتي كه نمايندگي وزارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور رواديد مذكور در ماده فوق طبق مفاد تبصره ) (2ماده ) (1اصلاحي مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

ماده 5ـ اتباع خارجي مقيم مجاز، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي‏توانند با رعايت مقررات داخلي كشور و ارايه مدارك اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمايند.