واردات خودرو برای فروش و ترانزیت به منطقه آزاد توسط شرکت هایی که دارای مشخصات ذیل باشند مجاز است:
الف: شرکتهایی که در اساسنامه آنها فعالیت بازرگانی یا صنعتی در زمینه خودرو ذکر شده و دارای نمایشگاه ملكی که کاربری مکان نمایشگاه به تأیید معاونت فني و عمراني رسیده و خدمات پس از فروش و تعمیرگاه دایر نمایند پس از دریافت پروانه بهره برداری بلامانع است.
ب: شرکتهایی که در اساسنامه آنها فعالیت بازرگانی یا صنعتی در زمینه خودرو ذکر شده باشد و زمین یا سوله جهت ساخت نمایشگاه (کاربری مکان آن توسط معاونت فني و عمراني تأیید گردیده است) دریافت داشته اند باتوجه به دوره ساخت و تکمیل نمایشگاه می توانند با دریافت مجوز سرمایه گذاری شش ماهه که حداکثر تا سه دوره دیگر قابل تمدید است (بدون پرداخت عوارض پذیره تمدید) مبادرت به ورود خودرو نمایند. تمدید مجوز منوط به پیشرفت فیزیکی متناسب با دوره فعالیت تا زمان دریافت پروانه بهره برداری خواهد بود. اینگونه شرکتها حداکثر ظرف دو ماه از صدور اولین دوره مجوز سرمایه گذاری (شرکت هایی که قبلاً مجوز دریافت داشته اند حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب آیین نامه) می باید تعمیرگاه و خدمات پس از فروش خود را دائر نموده باشند.


- از تاریخ 15 / 08 / 90 ورود خودروهای قابل شماره گذاری سواری، متناسب با سال ساخت جاری میلادی و 4 مدل پایین تر مجاز است.
-  عوارض متعلقه ورود خودروهاي سواري، وانت و موتورسیكلت براي سال جاري 15 %، يك سال پا يين تر 17 %، دو سال پا يين تر %20 ، سه سال پا يين تر 25 % و چهار سال پا يين تر 35 % مي باشد.
- كاميون، كاميونت، كشنده، اتوبوس و ميني بوس قابل شماره گذاري براي آخرين سال ساخت و 6 سال پا يين تر مجاز است.
- عوارض این خودروها بر اساس سال ساخت جاری 5 درصد و به تناسب هر سال پایین تر 5 درصد افزایش می یابد. (مبنای محاسبه عوارض، تاریخ پرداخت عوارض خودرو می باشد).
- با توجه به داير شدن خطوط کشتیرانی به بندر چابهار، چنانچه شرکتهای وارد کننده خودرو از کشورهای مبدأ سازنده مبادرت به ورود خودرو نمایند عوارض متعلقه 10 درصد کاهش می یابد.

جهت ترغیب شرکتها به یافتن بازارهای جدید در کشورهای همسایه، ترانزیت و صادرات مجدد خودروها به صورت ذیل مجاز می باشد:
- شرکتهای وارد کننده، نیاز به تأسیس نمایشگاه یا خدمات جنبی ندارند.
- ورود خودرو با مدل های پایین تر در صورت شماره گذاری نشدن و عدم خروج از محدوده منطقه مجاز است.
- شرکتهای وارد کننده مجاز به اوراق این خودروها نمی باشند.
- عوارض متعلقه جهت ورود موقت خودروهای ترانزیتی یک درصد می باشد