هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ــ مصوب 1372 ــ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (8) آيين‏نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات الحاق مي‏شود.
تبصره ـ واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزادتجاري ــ صنعتي در موارد زير مشمول شرط غيرمجاز نخواهد شد:

1ـ در مواردي كه در زمان ايجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود كالاي محصول اين صنعت، مجاز بوده است.

2ـ در ساير موارد كه مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه داخلي به كار رفته در توليد كالا بيش از (%60) است، در صورتي كه به تأييد كميته موضوع ماده (1) آيين‏نامه برسد.