معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
بخش : صنعت زیر بخش : برق و الکترونیک
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

اگر چه ایران به لحاظ دارا بودن منابع و ذخایر متنوع انرژی از کشورهای غنی جهان به شمار می رود اما امروزه مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی، افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و افزایش ضریب مصرف انرژی، سبب گردیده ایران نیز همچون سایر کشورهای جهان، تلاش در تامینانرژی مورد نیاز همراه با یافتن راهکارهای مناسب جهت حل معضلات انرژی را، به خصوص در زمینۀ پیشگیری و جبران آسیب ها و بحران های زیست محیطی،در سرلوحۀ برنامه های برخوردار از اولویت ویژه قرار دهد. نقش و اهمیت صنعت برق در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی و کاربرد آن در بخش های مختلفصنعت، کشاورزی و ،... و تاثیر آن بر سرعت به ثمر ر سیدن طرح های تحقیق و توسعه ایجاب می نماید که صنعت برق کشور، حتی در اهداف کوتاه مدت خود،به تداوم و کیفیت تامین برق مورد نیاز بخش های مختلف توجه نماید. یقیناً در راستای تحقق افزایش تولید برق در پاسخگویی به افزایش تقاضای روزافزون،بهره گیری از تجهیزات، فنآوری ها و دانش جدید در عرصه تولید و توزیع نیروی برق جهت افزایش بهره وری و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاری های صورتگرفته امری ضروری می باشد. طرح مورد بررسی الکتریسیته یا جریان برق می باشد.

ظرفیت : 81216000 کیلو

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 105,816,366,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 340,341,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 58,264,037,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 1.7

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.