معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید دارو و فرآورده های تزریقی
بخش : صنعت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : محل : منطقه ازاد چابهار
شرح پروژه :

تجهیزات پزشکی بخش مهم تولیدی - صادراتی کشور است در حدود 400 واحد کشور در این حوزه فعال هستند . تولید و بسته بندی دارو ها در تمامی موارد مصارف دارای ارزش اقتصادی است و دارو به عنوان یک کالای اقتصادی استراژیک شناخته می شود.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 7,965,598,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 77,272,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 1,931,753,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 38

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.