معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید لوله کامپوزیتGRP
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

یکی از زمین ه های پر رونق استفاده از کامپوزیت ها، تولید لوله های با اقطار مختلف با استفاده از مواد کامپوزیتی است. لوله های کامپوزیت که متشکل از الیافشیشه و رزی نهای پلیمری گرماسخت می باشند، ساختار محکم، مقاوم به خوردگی و سبکی را فراهم می کنند که به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای لوله هایفلزی، آزبستی، بتونی و پل یاتیلنی مطرح می شوند. همانند اکثر صنایع دیگر که مهد تولد آنها در صنایع نظامی قرار دارد، توسعه لوله های کامپوزیتی نیز از سرریزفناوری تولید مخازن تحت فشار کامپوزیتی الهام گرفته شده است.

ظرفیت : 20 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 590,999,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 4,114,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 64,450,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.