معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید بنر
بخش : صنعت زیر بخش : نساجی و چرم
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

بَرنوشته یا بَرنما یا بَنِر، پرچم یا تک های پارچه است که دربردارنده یک نماد، نشان واره، شعار، یا پیامی دیگر است. به احتمال زیاد، هر روزه در سطح شهر، انواعمختلفی از بنرها در اندازه های مختلف که برای کاربردهای مختلفی مانند تبلیغات، قدردانی ها، مراسمات تحریم، تجلیل و … چاپ و نصب شده اند را مشاهدهکرده اید. بر روی این بنرها معمولا طرح های گرافیکی و نوشته هایی چاپ می شوند و هر کدام نیز اهداف گوناگونی دارند. کاربرد عمده این بنرها بیشتر در حوزهتبلیغات و برندسازی است.بنرهای تبلیغاتی در بسیاری از موضوعات تجاری برای بازاریابی جهت جذب مخاطبان بالقوه خود استفاده می شوند. همچنین از اینموارد برای نمایش معرفی مناطق گردشگری شهری در برخی از شهر های جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از بنرها را معمولا می توان در قالب هایعظیم، با طیف گستردهای از رنگ های غنی چاپ کرد. از طرفی به دلیل گستردگی استفاده از بنرهای تبلیغاتی فرم در آن ها بسیار متنوع است. لذا نحوه نصباین بنر ها نیز به صورت های مختلف انجام می شود. برای مثال بنر های تبلیغاتی را می توان به صورت آویزان شده از وسایل و یا مناطق خاص، نصب شده بهدیوار و یا ایستاده مشاهده کرد.

ظرفیت : 3360000 کیلوگرم

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 869,868,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 424,875,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 362,791,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 35.5

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.